Home

Pensioenen

Groen! wil voor iedereen een waardig en welvaartsvast pensioen. Onze pensioenen behoren tot de laagste in Europa. De regering modderde aan met onze pensioenen. Van een groot nationaal debat naar aanleiding van de Pensioenconferentie is geen sprake geweest. De Pensioenconferentie zelf stierf een stille dood: verder dan een opsomming van de gekende uitdagingen in een Groenboek raakte Minister Dardenne niet. En zelfs dan haalde hij zijn vooropgestelde deadlines niet. Ontelbare keren heb ik Minister van Pensioenen Michel Daerden ondervraagd naar de vooruitgang, maar verder dan een beschrijving van het probleem kwam hij niet (het befaamde ‘groenboek’). Van een regering verwacht ik op drie jaar tijd geen uitleg over de problemen, maar oplossingen en antwoorden. Het is ontstellend dat regeringsleider Yves Leterme iemand als Michel Daerden op zo’n belangrijk dossier als onze pensioenen getolereerd heeft.

Ten slotte ontdekte Groen! bij de analyse van de ontwerpbegroting voor 2010 dat ongeveer driekwart miljard euro die bestemd was voor het Zilverfonds, nooit in het potje voor de vergrijzing gestort is. Op die manier bracht de regering de betaalbaarheid van onze pensioenen nog maar eens in gevaar.

Wat Groen! voorstelt
Groen! kiest resoluut voor een versterking van het wettelijke pensioen (de eerste pensioenpijler) door een verhoging van de minimumpensioenen en de Inkomensgarantie voor Ouderen zodat het inkomen boven de Europese armoedegrens uitkomt. De kloof tussen het gemiddeld loon en het pensioen moet verkleinen, net als de kloof tussen de hoogste en laagste pensioenen. Bovendien hebben we een voorstel klaar om het armoederisico bij gepensioneerde vrouwen te beperken door gemeenschap van sociale rechten mogelijk te maken.

We zetten bewust niet in op de tweede pijler, want dan betaalt de huidige generatie twee keer de rekening. Bovendien worden we dan afhankelijk van de grillen van de financiële markten. Ik diende mee een wetsvoorstel in om de aftrekbaarheid van pensioensparen (derde pijler) toe te spitsen op beleggingen in ethische pensioenfondsen. Voor de financiering van onze voorstellen willen we het feitelijke pensioen, na een meer ontspannen levensloopbaan, dichter laten aansluiten bij de grens van 65; de notionele interestaftrek aanpassen; fiscale fraude bestrijden en een belasting van inkomsten uit grote vermogens invoeren.

Dat vereist wel dat er een beleid komt dat mensen in de loop van hun levensloopbaan meer kansen geeft om arbeid en gezin te verzoenen door periodes minder te werken; dat een leeftijdsbewust personeelsbeleid gepromoot wordt; dat er meer mogelijkheden komen om op het einde van de loopbaan tot een meer geleidelijke afbouw van de loopbaan te komen (ook stelsels als brugpensioen en tijdskrediet worden hierbij actief ingezet); dat er werk gemaakt wordt van uitgroeibanen waarbij oudere werknemers via extra vakantiedagen en vormen van deeltijds werk hun arbeidstijd gradueel kunnen verminderen. Via systemen van mentorschap kunnen oudere werklnemers jongere collega’s coachen en opleiden.

Mensen die werkloos zijn, ziek, of die ouderschapsverlof- en tijdskrediet nemen, bouwen pensioenrechten op dankzij de erkenning van deze periodes als ‘gelijkgestelde periodes’.

Door gemeenschap van sociale rechten mogelijk te maken, beperken we het armoederisico bij gepensioneerde vrouwen. We willen een regeling voor de verdeling van de opgebouwde pensioenrechten in geval van scheiding. De invloed van een echtscheiding op het latere pensioen van vrouwen of mannen het gezinsleven op de eerste plaats stelden en daarom voor een onvolledige loopbaan kozen, willen we zo beperken.

Groen! wil mensen beter informeren over hun pensioenopbouw. Jaarlijks, en in een latere fase ook online consulteerbaar.

Meer info
Meer over ons pensioenplan en de financiering leest u in het luik Sociale Zekerheid van ons Verkiezingsprogramma 2010.

Share/Save/Bookmark


Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape