Home

13 groene kansen voor Oostende

In de laatste zes jaar is veel gebeurd in Oostende. Maar als groene progressieve partij hebben wij oog voor de toekomst van onze stad. Het stadsbestuur heeft zich zeer sterk gericht op het bouwen van appartementsblokken, winkelcentra en prestigeprojecten. Dat is ten koste gegaan van andere, essentiële zaken zoals cultuur, ruimte voor jongeren en behoud van de historisch waardevolle huizen in Oostende. Groen gaat voor Oostende, een stad met karakter!

Groen wil het accent leggen op aangenaam wonen in een bruisende stad. Daarom willen wij investeren in leefbare woonwijken, met mobiliteit op maat van wandelaars en fietsers. In zorg voor kansarmoede. En in ruimte om te leven. Met een natuur- en wandelgebied op de Oosteroever in plaats van er opnieuw appartementsblokken te bouwen. Ten slotte staan in onze economische visie innovatie en duurzame ontwikkeling centraal. Een langetermijnvisie primeert.

Het is niet gezond voor de democratie dat één partij zoveel macht heeft in Oostende. Groen wil politiek op een nieuwe manier, met inspraak voor Oostendenaars en verenigingen.

Oostende heeft nood aan een frisse, progressieve partij die waakzaam toeziet op het beleid van de traditionele partijen. De vooruitzichten voor Groen in Oostende zijn goed. Dé kans dus om op 8 oktober een nuttige, positieve stem uit te brengen: Groen.

Voor een sterke, groene stem. Doe iets met je mening.

 1. Gek op cultuur
  Voor Groen is cultuur prioriteit. Geef cultuur eindelijk de ondersteuning die het nodig heeft. En maak van Oostende een bruisende creatieve stad, het hele jaar door! Stop de politieke spelletjes en realiseer het cultuurcentrum. Ondersteun creatieve Oostendenaars die op zoek zijn naar startsubsidies of een lokaal. Een kleinschalige, gezellige toneelzaal in Oostende. Een stedelijk museum waar de collectie tot zijn recht komt. Neem ook de adviezen van de cultuurraad ernstig, zoals het hoort in een democratie. Cultuur mag niet langer het slachtoffer zijn van de bouwwoede (afbraak Feestpaleis, afbraak De Illusie,…). Groen wil een langetermijnvisie.

 2. Een groene stad
  Een groene stad is een leefbare stad. Om aangenamer te wonen in Oostende. Een groene stad is ook een propere stad, met meer vuilnisbakken in het stadscentrum. Meer groen in het stadscentrum. Minder koud beton op de pleinen. Met groen, zitbanken en paadjes maken we van de Groentemarkt en het Stationsplein plaatsen waar mensen bijeenkomen. En een lokale premie voor groendaken.

 3. Ruimte voor jongeren
  Jongeren een plaats geven in Oostende is voor het stadsbestuur duidelijk geen prioriteit. Groen wil de uitgaansbuurt in de Langestraat behouden en opwaarderen: Langestraat, mijn straat! Het Bosjoenk opnieuw elk weekend gebruiken voor fuiven en optredens. Waardeer het werk van jeugdverenigingen en jeugdhuizen. Ondersteun jongeren die activiteiten organiseren. Eén centraal loket om alles te regelen: zaal, subsidies, materiaal, sabam… Basket- en voetbaldoelen op de pleinen: sport in ’t midden van ’t stad! @the village, de realisatie van een levendig jongerencentrum aan ’t Pauluspleintje. Op de verkiezingslijst van Groen staan 17 Oostendse jongeren (p@ssieGroen). Andere partijen spreken over jongeren, Groen zet ze op de lijst en geeft ze kansen.

 4. Natuur en open ruimte geven zuurstof
  Ruimte om te leven, ook in een stad. Onze actie heeft verhinderd dat er gebouwd zou worden rond het Duinenkerkje. Maar ook de Oosteroever en het duinengebied wordt door de bouwwoede bedreigd. Groen wil een natuur- en wandelgebied op de Oosteroever, het stadsbestuur wil er appartementen. Aan de kant van de Koninklijke Baan, weg van het duinengebied, willen wij een ‘Kyoto-woonwijk’ ontwikkelen: vooruitstrevende, energiezuinige woningen voor arm en rijk.

 5. Mobiliteit is meer dan automobiliteit alleen
  Groen wil de straat teruggeven aan de bewoners. Groen roept op om werk te maken van een moderne, slimme visie op mobiliteit. Voor ons staat niet de auto centraal, maar wel kwaliteit van leven en wonen. Groen wil bijkomende randparkings i.p.v. parkings in de binnenstad. Het stadscentrum zit nu al overvol auto’s. Veiligheid en comfort voor wandelaars en fietsers, dus niet zoals op de Visserskaai of de Koninginnelaan. Groen wil lage boordstenen aan fietspaden en meer fietsstallingen. En meer openbaar vervoer ’s avonds en ’s nachts, met vlotte verbindingen naar alle woonwijken.

 6. Betaalbaar wonen: het kán
  Huisvesting is geen zaak voor de vrije markt alleen. Daarvoor is wonen te belangrijk. Groen wil een actief lokaal woonbeleid. Zonder de open ruimte vol te bouwen, maar met huursubsidies om de privé-markt betaalbaar te maken. Huurrichtprijzen bepalen voor elke woning objectief faire huurprijzen. Sterkere renovatiepremies en een gezonde mix tussen woningen voor arm en rijk in élk nieuw woonproject. Een keiharde strijd tegen verkrotting en leegstand. Eén woonloket voor Oostendenaars met vragen over juridische procedures en premies. En toepassing van nieuwe creatieve woonvormen met een klein ruimtebeslag, zoals kangoeroewonen of cirkelwonen.

 7. Stop de afbraak van historisch waardevolle huizen
  Het erfgoed in Oostende geeft onze stad karakter. Maar al te vaak worden prachtige historische huizen afgebroken. De ziel van onze stad wordt opgeofferd aan de bouw van nieuwe (vaak dure) appartementsblokken of winkelcomplexen. Het stadsbestuur ligt niet wakker van erfgoed en blijft maar sloopvergunningen afleveren. Nochtans kan een lokale overheid de afbraak van gebouwen wel degelijk tegenhouden. In Ieper gebeurt dit met gemeentelijke reglementen, in enkele Brugse deelgemeenten via de BPA’s en in Koksijde via de GeRUPs. Samen met vele Oostendenaars blijft Groen actie voeren tegen het afbraakbeleid van het stadsbestuur en vóór een alternatief.

 8. Een modern en groen energiebeleid
  De energieprijzen swingen de pan uit en het ziet er niet naar uit dat ze zullen dalen. Hét moment dus om een langetermijnvisie te ontwikkelen en werk te maken van energiebesparing en hernieuwbare energie. Dat zal de energiefactuur voor de Oostendenaars doen dalen en is goed voor het leefmilieu. De Stad Oostende heeft de bevoegdheid om een sterk lokaal energiebeleid te ontwikkelen. Groen wil hier werk van maken. Met gratis energieonderzoeken thuis, een uitbreiding van lokale premies voor energiebesparing (bijv. buisisolatie), de aanleg van groendaken en zonnepanelen op de gebouwen van de Stad en specifieke maatregelen om energiearmoede tegen te gaan (i.s.m. het Sociaal Huis). Verder kan een vlot toegankelijk energie-infopunt de mensen informeren over duurzame energie, alternatieve energieleveranciers en tips om energie te besparen.

 9. Sociale rechtvaardigheid in een warm
  Oostende Ga voluit voor het wegwerken van de toenemende armoede en sociale problemen in Oostende. In een samenleving waar het recht van de sterkste geldt, staan zij kansloos. Groen wil voldoende middelen besteden aan het lokale sociale beleid. Toegang tot hulpverlening heeft een zo laag mogelijke drempel en er is voldoende aandacht voor vereenzaming (zeker bij senioren). Een uitbreiding van boodschappendiensten en thuislevering van maaltijden moeten senioren in staat stellen zo lang mogelijk thuis te wonen. Jonge gezinnen hebben nood aan voldoende (kwaliteitsvolle!) kinderopvang. En openbare diensten zijn er voor iedereen, Groen waakt over de vernietigende impact van de neoliberale logica op lokale dienstverlening.

 10. Een duurzame lokale economie
  Een duurzame lokale economie is een economie op basis van twee pijlers: innovatie en duurzaamheid. De zeehaven en goederentransport moeten zoveel mogelijk vanuit dit perspectief herbekeken worden. Duurzame werkgelegenheid zorgt voor meer en betere jobs. Daarom willen wij extra kansen geven aan duurzame, innoverende sectoren zoals onderzoekscentra, alternatieve energie of energiebesparing (bouw, isolatiematerialen,…). Ook sectoren waar de samenleving grote noden kent zijn groeisectoren (bijv. onderwijs en zorg). Verder willen wij extra impulsen geven aan de Oostendse kleine zelfstandigen, die vaak de das om worden gedaan door allerlei megalomane winkelcomplexen.
 11. Diversiteit geeft kleur
  Diversiteit in Oostende is een realiteit. Groen wil racisme blijven aanpakken en stelt een actieplan allochtonen voor, met het accent op jobs en inspraak. Een lokaal actieplan moet de tewerkstelling van niet-EU-burgers in de stadsdiensten opdrijven tot op het niveau van hun vertegenwoordiging in de Oostendse bevolking (2%). Groen vraagt ook verdere stappen inzake inspraak, zodat de Minderheden Advies Raad Oostende (MARO) op termijn als volledig autonome adviesraad kan functioneren. Leer culturen kennen, organiseer maandelijkse cultuurcafés op verschillende locaties in Oostende. De ideale gelegenheid om bij een glas kennis te maken met diversiteit in Oostende.
 12. Noord-Zuid aan de kust
  Groen legt extra nadruk op het sensibiliseren en informeren van de Oostendenaars. Zeker de scholen vormen een belangrijke doelgroep. Noord-Zuid willen wij integreren in een beleid van duurzame ontwikkeling. Eerlijke handel in het aankoopbeleid van de Stad Oostende moet verder versterkt worden. Groen ziet de Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (SROS) als overkoepelend orgaan voor een moderne lokale ontwikkelingssamenwerking, gebaseerd op partnership, ownership en procesmatige aanpak. De Stedenband heeft in de eerste plaats een mobiliserende, ondersteunende rol: het realiseren van concrete projecten in het Zuiden gebeurt het beste via NGO’s. Zij hebben terzake de nodige expertise en know-how ontwikkeld. Groen ziet de Oxfam-Wereldwinkels als essentiële actoren in een lokaal beleid van ontwikkelingssamenwerking.
 13. Politiek op een nieuwe manier: jouw democratie
  Democratie kan zoveel meer zijn dan verkiezingen alleen. Groen wil dat de Stad Oostende de mening van de Oostendenaars en verenigingen waardeert en gebruikt bij de totstandkoming van beleid. Door een halfuurtje spreekrecht voorafgaand aan de gemeenteraad, wijkraden die mensen betrekken in het beleidsproces en wijkbudgetten die verantwoordelijkheid geven. Beleid is voor ons geen eenrichtingsverkeer, maar een kwestie van dialoog. Adviesraden wil Groen ernstiger nemen. Vanuit democratisch oogpunt is de evolutie naar Autonome Gemeentebedrijven problematisch, omdat de gemeenteraad niet langer kan controleren.

naar bovenWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape