Home

Motie van aanbeveling over de gevolgen van de afschaffing van de milieuconvenants

27/06/2011 - gemeenteraad

Groen! stelde op de Oostendse gemeenteraad voor om een motie van aanbeveling goed te keuren, met als bedoeling om een brief te sturen aan de Vlaamse Regering om te protesteren tegen de geplande afschaffing van de milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten op het vlak van leefmilieu. Voor Oostende betekent dit immers dat de jobs van vier voltijdse personeelsleden bevoegd voor lokaal milieubeleid op de helling komen te staan. Dat een voorstel van een oppositiepartij als Groen! goedgekeurd zou worden in de gemeenteraad, wilde de meerderheid kost wat kost vermijden. Ze was het inhoudelijk eens met ons voorstel, maar riep de ‘onontvankelijkheid’ in om niet over het voorstel zelf te moeten stemmen. De Stad Oostende moet eens uitleggen waarom het voorstel onontvankelijk is, als exact hetzelfde voorstel voor het Kortrijkse stadsbestuur wél ontvankelijk is. Er is slechts één gemeentedecreet en dat geldt voor gans Vlaanderen. Groen! betreurt deze partijpolitieke spelletjes van SP.A, CD&V en OpenVLD, zeker omdat het een kans laat verloren gaan om met de ganse gemeenteraad een sterk signaal naar de Vlaamse Regering te sturen. Waarover gaat het? De Vlaamse regering keurde onlangs het witboek interne staatshervorming goed. Dit is een initiatief van Vlaams Minister Geert Bourgeois (N-VA). Eén van de opvallendste punten in de afschaffing vanaf 2013 van de Samenwerkingsovereenkomst Leefmilieu. Het opzet van de interne staatshervorming is op zich lovenswaardig : men wil bestaande structuren vereenvoudigen, bestuurlijke verrommeling (allerlei ondemocratische tussenstructuren) wegwerken, de gemeenten meer autonomie geven en overdreven planlast voor gemeentebesturen afbouwen. Maar we vrezen dat een groot aantal verworvenheden op vlak van leefmilieu en natuur op de helling worden gezet. Het slechtste nieuws komt er voor de milieuconvenant : die wordt volgens het Witboek opgedoekt. En dat vinden we zeer jammer. Het betekent een schrapping van 25 miljoen euro per jaar ter ondersteuning van lokaal duurzaam beleid. Voor heel wat gemeenten is dat de basis voor hun milieubeleid. De afschaffing van de milieuconvenant heeft ook als gevolg dat de verplichting van een gemeentelijke MINA-raad vervalt. Ook de subsidiëring van de MiNa-werkers loopt via die weg, waardoor in heel Vlaanderen 270 werkplaatsen voor laaggeschoolden op de tocht staan. Ook de functie van duurzaamheidambtenaar zal in veel gemeenten op de helling komen als er geen financiële ondersteuning meer is vanuit het Vlaamse niveau. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) reageerde alvast verontrust. De VVSG werd nooit gecontacteerd over dit idee en heeft deze passage zelf moeten ontdekken na publicatie van het Witboek. De huidige samenwerkingsovereenkomst is zeer uitgebreid en gaat o.m. over gemeentelijke milieuambtenaren/milieudienst, duurzaamheidsambtenaren, tewerkstelling van MINA-werkers, afvalpreventie, containerpark, compostmeesters, inzameling asbestcement, subsidies voor hemelwater, infiltratievoorzieningen, duurzame energiescan, speelbossen, subsidies groendaken enz... Vandaar de volgende vragen: Welke concrete elementen van het milieubeleid van Oostende hangen af van de Vlaamse steun voorzien door de milieuconvenanten en de Samenwerkingsovereenkomst Leefmilieu? Eén voorbeeld is dat in Oostende 4 FTE werknemers actief zijn in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst. Wat zullen de gevolgen zullen zijn voor het milieubeleid van Oostende als de steun vanuit Vlaanderen wegvalt? Zal de Stad Oostende alles compenseren zodat er de facto niets wegvalt? Bijkomend agendapunt gemeenteraad ter stemming: motie van aanbeveling over de gevolgen van de afschaffing van de milieuconvenanten (er is een zeer duidelijke lokale impact) Voorstel van besluit DE GEMEENTERAAD, Gelet op de verontruste reactie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, die niet werd gecontacteerd over dit idee; Gelet op de hefbomen (stedelijk en provinciaal) die de Samenwerkingsovereenkomst Milieu genereerde en die dreigen op de achtergrond te raken door een afschaffing van de Samenwerkingsovereenkomst Milieu; Gelet op het streven de planlast ernstig te verminderen en op de positieve evolutie die de Samenwerkingsovereenkomst reeds kende op het vlak van planlast, van werkbaarheid en flexibiliteit; Gelet op de voorbereiding van de nieuwe beheers- en beleidscyclus van de lokale overheden waarin ook de leefmilieuproblematiek van de Vlaamse regering moeten worden bezorgd met het oog op doorwerking in de geïntegreerde meerjarenplannen; Pleit voor:
  • het herroepen van de afschaffing-zonder-meer van de Samenwerkingsovereenkomst;

  • een aangepaste vorm van de Samenwerkingsovereenkomst, die een vereenvoudiging is van het huidige systeem. Dit moet ertoe leiden dat de instrumenten voor het milieubeleid door Vlaanderen blijvend worden ondersteund mits een evenwichtige vraag naar rapportage die evenwel kadert in de opgelegde jaarlijkse algemene rapportering vanuit de stad Oostende naar het Vlaams Gewest;

  • een constructief overleg over deze aangepaste vorm van samenwerking tussen het Vlaamse Gewest en (via de VVSG) met alle stakeholders;

  • het opnemen in de nieuwe vorm van samenwerking van vooral de thema’s waar een financiële ondersteuning door het Gewest een verschil kan maken. Voorbeelden hiervan zijn de doelgroepenwerking, het lokaal duurzaam beleid (aankopen, interne milieuzorg,…) en het duurzaam groen- en natuurbeheer.En beslist om deze motie van aanbeveling na de goedkeuring in de gemeenteraad op te sturen naar de Vlaamse Regering.


 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape