Home

Voor betaalbare woningen in Oostende

31/05/2011 - gemeenteraad

Eerst en vooral doet het me plezier dat de Schepen in het woonplan ook pleit voor “betaalbaar wonen”. Het is wel opvallend dat op geen enkele plaats in het woonplan gedefinieerd wordt wat “betaalbaar wonen” inhoudt en om welk bedrag dit dan moet gaan. Dat kan ook niet, want dat hangt af van het inkomen van de mensen en van de locatie. Ik hoop dat hiermee alle zinloze discussies van de baan zijn, als de oppositie nog eens tussenkomt met een pleidooi voor “betaalbaar wonen” of een pleidooi tegen onbetaalbare woonprojecten. Dit gezegd zijnde, bevat zowel reglement sociaal wonen als het woonplan zeker en vast positieve punten. Er is aandacht voor meer sociale woningen en er komt ook een streng beleid op leegstand en verkrotting. Dat is goed nieuws. Het is ook goed dat er een globale visie op papier wordt gezet. Een globale visie veronderstelt een globaal debat, bij deze wil ik nu al de stemming vragen over beide punten. Onze eerste belangrijkste bekommernis zijn de vele Oostendenaars die het financieel moeilijk hebben en op zoek zijn naar een betaalbare woning. De nood aan sociale woningen in Oostende is inderdaad groot, want de wachtlijsten zijn lang. Het is goed dat men nu eindelijk een inhaalbeweging wil maken, want er zijn veel Oostendenaars die het financieel moeilijk hebben. Het is wel wat vreemd dat men enkel spreekt over de 9%-doelstelling vervat in het decreet grond- en pandenbeleid, maar dat men geen melding maakt van de vele mensen die op een wachtlijst voor een sociale woning staan is vreemd. Enkele jaren geleden bleek dit om meer dan 1000 mensen te gaan. Kan de Schepen ons zeggen hoeveel dit nu is? Tweede vraag: er worden tegen 2020 600 sociale huur- en koopwoningen gepland (p. 7 woonplan) of tegen 2014 een extra van 350. Hoeveel daarvan zijn huur- en hoeveel koopwoningen? Wat is het voornemen van het stadsbestuur, om vooral sociale koopwoningen te verkopen of sociale huurwoningen te bouwen? Het is onhaalbaar om al die mensen op korte termijn een sociale woning te geven, dus moet er ingezet worden op andere instrumenten. Groen! mist een lokale huursubsidie voor mensen die volgens hun inkomen recht hebben op een sociale woning, maar op een wachtlijst staan. Zij moeten dus de privé-huurmarkt op. Er komt wel een nieuwe premie voor eerste huurders, maar waarom wordt dit tot de eerste huurders beperkt? Heel wat financieel kwetsbare mensen draaien al een tijdje mee op de huurmarkt, verhuizen van het ene naar het andere en hebben het financieel erg moeilijk. Die groep blijft met de nieuwe premie in de koud staan. Verder moet het aanbod via de sociale verhuurkantoren ook groter zijn. Nu is dat slechts 77 woningen. In het plan wordt niet gezegd hoe men het aanbod via de verhuurkantoren wil vergroten. We hebben het wel moeilijk met de 10%-regel voor privé-woonprojecten in de kustzone. We gaan akkoord dat sociale woningen op de zeedijk niet nodig zijn. Maar de kustzone wordt hier te breed geïnterpreteerd, tot aan de Nieuwpoortsesteenweg en een deel van de De Smet de Nayerlaan. Als bouwpromotoren in die brede achterlijn van de kust woonprojecten realiseren, kunnen ze zich beperken tot 10% ofwel helemaal geen sociale woningen, op voorwaarde dat ze die ergens anders realiseren. Dit dreigt voorbij te gaan aan de doelstelling van een sociale mix. In dat verband wil ik ook een concrete vraag stellen: we weten ondertussen dat het nieuwe woonproject Mediacenter tot 22 bouwlagen kan gaan. We houden ons hart vast voor nieuwe woontorens en de leefbaarheid van de buurt. Maar in het woonplan staat bij het woonproject Mediacenter geen vermelding van sociale woningen. Het woonproject valt ook binnen de zogenoemde kustzone. Betekent dit dat er géén sociale woningen komen? Een volgend punt zijn de plannen op de Oosteroever. Het Oosteroever project wordt, afgegaan op de plannen, een gigantisch woonproject met 1200 nieuwe woningen. Positief is dat er gekozen wordt voor kwaliteitsvolle architectuur, maar 1200 woningen betekent kiezen voor wonen ten koste van andere zaken. Daar kun je niet van onderuit. Het zal het karakter van de Oosteroever onherroepelijk en zeer ingrijpend veranderen. Wij vrezen dat dit niet ten goede zal komen aan de haven- en visserijactiviteiten, noch aan de natuurontwikkeling en recreatie. Bovendien is de ontsluiting nu al een probleem: hoe wil het stadsbestuur de mobiliteit opvangen? Verder zijn de prijzen van de woningen die er zullen gebouwd worden, erg duur: 200.000 voor de goedkoopste tot 800.000 euro. Groen! vindt dat ook op die site moet gekozen worden voor een bepaald gedeelte betaalbare woningen. Het Oosteroever-project wordt duidelijk een elitair project, voor diegenen met een zeer dikke portefeuille. Tot slot. Na de goedkeuring van het woonplan in het schepencollege, las ik verklaringen van de coalitiepartners OpenVLD en CD&V, die beiden pleiten voor een stedelijke aankooppremie. Zo’n premie staat echter niet in het woonplan. CD&V gaat nog een stapje verder en zegt impulsen te missen voor de verbetering van de woningkwaliteit. Er is ook te weinig aandacht voor gezinnen met kinderen en de partij wil ook dat de projecten van huisvestingsmaatschappij en AGSO sneller gerealiseerd worden. Eerste vaststelling is dat twee partijen die samen de meerderheid vormen in het stadsbestuur (CD&V en OpenVLD) een gezamenlijke eis hebben (aankooppremie) maar er toch niet in slagen om dit erdoor te drukken. Dat is bizar. De invloed van CD&V en OpenVLD is blijkbaar minimaal, zelfs als ze onderling overeenkomen.Tweede punt is de eenvoudige vraag waarom beide partijen dit woonplan überhaupt hebben goedgekeurd als ze er zo veel kritiek op hebben. Duidelijk is alleszins dat er grondige verdeeldheid is in de meerderheid op het vlak van wonen. We stellen ons de vraag of er in zo’n context met een krachtdadig woonbeleid kan uitgepakt worden.


 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape